Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko bibliotekarza

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Bibliotekarz

Miejsce pracy:  Miejska Biblioteka Publiczna w Świętochłowicach

Wymiar czasu pracy:  1 etat

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe (licencjat) – preferowane bibliotekarskie
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 5. znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych
 6. dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych
 7. Minimum 3-letni udokumentowany staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 2. łatwość nawiązywania kontaktu
 3. skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 4. kreatywność, silna motywacja do pracy
 5. wysoka kultura osobista, komunikatywność
 6. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 7. zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką
 8. mile widziane doświadczenie w publikowaniu własnych tekstów, recenzji

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
 2. udostępnianie zbiorów biblioteki
 3. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 4. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 5. skontrum księgozbioru
 6. dbałość o stan powierzonego mienia
 7. sprawozdawczość

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 2. życiorys (CV)
 3. kopie świadectw pracy
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Mile widziane własne pomysły na promowanie działalności bibliotecznej można będzie przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach Filia nr 1 ul. Chorzowska 37 lub pocztą na adres wyżej wskazany w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca 2018 roku, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem “Nabór na stanowisko bibliotekarza” (decyduje data wpływu do Biblioteki).

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane ocenie formalnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia zastrzega możliwość unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

 

Ogłoszenie o naborze.pdf