Drogi Czytelniku Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach!

DOKUMENT DO POBRANIA: Zasady przetwarzania danych osobowych.pdf

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach zwana dalej MBP.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. wypożyczanie książek oraz wykonywanie innych działań prowadzonych przez MBP.

W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  1. w celu wykonania rejestracji w systemie bibliotecznym
  2. w celach analitycznych lub statystycznych.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes MBP – artykuł  6 RODO.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Twoje dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz MBP, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.

Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem przez MBP Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Czytelników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Jak możesz się z nami skontaktować?
MBP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: IOD.INSPECT@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres Miejska Biblioteka Publiczna 41 – 600 Świętochłowice ul. Plebiscytowa 3 lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail:  mbp.swietochlowice@gmail.com

Inspektor Ochrony Danych
Mirosław Karwot
email: iod.inspect@gmail.com