Regulamin wypożyczania Czytaka Plus użyczonego Bibliotece Publicznej w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

DOKUMENT DO POBRANIA: Regulamin wypożyczania Czytaka (pdf)

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus” Czytelnikom biblioteki.
 2. Akceptacja regulaminu następuje z chwilą jego podpisania przez osoby upoważnione do reprezentacji Biblioteki Publicznej.

 

II. Warunki wypożyczania Czytaka Plus Czytelnikom Biblioteki Publicznej

§1

 1. Biblioteka Publiczna może wypożyczać Czytaka Plus jedynie czytelnikowi biblioteki posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
 3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna. Biblioteka może w tym celu skorzystać z Załącznika nr 1.

§2

 1. Termin zwrotu Czytaka Plus określa biblioteka, jednak czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej.
 2. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.

§3

 1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
 2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
 3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

 

III. Postanowienia końcowe

 1. Biblioteka Publiczna zobowiązuje się do składania Stowarzyszeniu „Larix” raportu rocznego z użytkowania Czytaka Plus obejmującego poprzedni rok kalendarzowy.
 2. . Termin składania raportu ustala się na dzień 31 marca każdego roku.
 3. Niedostarczenie raportu w terminie może skutkować koniecznością zwrócenia użyczonego Czytaka Plus.
 4. Wzór raportu stanowi załącznik nr 2. do niniejszego Regulaminu.
 5. Na prośbę Stowarzyszenia Biblioteka zobowiązuje się do udzielania informacji telefonicznych o stanie Czytaka Plus oraz o jego użytkowaniu.

Biblioteka nie może odstąpić Czytaka Plus innej osobie / instytucji