Regulamin Wypożyczalni Elektronicznej
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świętochłowicach

DOKUMENT DO POBRANIA: Regulamin Wypożyczalni Elektronicznej (pdf)

§1
Prawo korzystania

1. Z Wypożyczalni Elektronicznej może korzystać każdy Czytelnik MBP w Świętochłowicach.
2. Wypożyczanie książek jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a) okazać dowód osobisty;
b) wypełnić kartę zapisu wraz z oświadczeniem – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) / Załącznik nr 1 do Regulaminu/;
c) złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania / Załącznik nr 2 do Regulaminu/.
4. Każdy Czytelnik otrzymuje elektroniczną kartę czytelnika bezpłatnie, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
5. W razie zniszczenia, zagubienia lub kradzieży elektronicznej karty czytelnika, Czytelnik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wypełnienia oświadczenia /Załącznik nr 3 do Regulaminu/.
Za wydanie duplikatu karty Czytelnik uiszcza opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem /Załącznik nr 4 do Regulaminu/.
Na sumy wpłacone tytułem wydania nowej elektronicznej karty czytelnika, wydaje się Czytelnikowi pokwitowanie.
6. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają, podpisują zobowiązanie i oświadczenie rodzice lub opiekunowie prawni.
Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianach miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.
6. W czasie gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Wypożyczalni Elektronicznej.
7. W Wypożyczalni Elektronicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

§2
Wypożyczanie

1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc; dodatkowo można również wypożyczyć 1 jednostkę książek w formacie DAISY na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 1 termin zwrotu książek objętych wykazami lektur szkolnych.
4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
5. W razie braku książki, Czytelnik otrzyma informację – w której z najbliższych Bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.
6. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, świadczy odpłatnie usługi: odbitki ksero, wydruk komputerowy.

§3
Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić Bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania za zagubione, uszkodzone lub zniszczone książki przez czytelnika określa aktualny cennik /Załącznik nr 4 do Regulaminu/.
Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
3. Czytelnik może za zgodą kierownika Wypożyczalni Elektronicznej, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki inną – jednak nie mniejszej wartości rynkowej.

§4
Przetrzymywanie książek

1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 2 pkt 1 system biblioteczny SOWA nalicza opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem /Załącznik nr 4 do Regulaminu/.
2. Do opłat za nieterminowy zwrot książek dolicza się koszty wysłanych upomnień według aktualnego cennika.
3. W przypadku braku reakcji na wysyłane do Czytelnika upomnienia Biblioteka dochodzi swoich należności za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Koszty windykacji lub dochodzenia swych praw na drodze prawnej obciążają Czytelnika.

§5
Kaucje

1. Kaucje od Czytelników pobierane są przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
2. Wysokość kaucji określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku opłat /Załącznik nr 4 do Regulaminu/.

§6
Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni Elektronicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
2. Wysokość opłat regulaminowych określa obowiązujący cennik /Załącznik nr 4 do Regulaminu/.
3. Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§7

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2017 roku.