Regulamin Czytelni i Czytelni Internetowej
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świętochłowicach

DOKUMENT DO POBRANIA: Regulamin Czytelni i Czytelni Internetowej (pdf)

§1
Prawo korzystania

 1. Korzystanie z Czytelni oraz Czytelni Internetowej jest bezpłatne.
 2. Korzystający z Czytelni i Czytelni Internetowej pozostawia u dyżurnego bibliotekarza ważny dokument tożsamości z fotografią.
 3. Czytelnik obowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin w Czytelni lub do rejestru użytkowników Internetu.
 4. W Czytelni i Czytelni Internetowej obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków oraz napojów alkoholowych.
 5. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Czytelni ani Czytelni Internetowej.

§2
Wypożyczenia

 1. W Czytelni korzystać można ze zbiorów Czytelni oraz z innych zbiorów biblioteki.
 2. Przyniesione ze sobą książki Czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Ze zbiorów Czytelni można korzystać tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Zbiorów Czytelni nie wypożycza się na zewnątrz.
 5. Biblioteka udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący Czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.
 6. Zbiory udostępniane w Czytelni mogą być powielane:
  a) za pomocą kserografu – przez bibliotekarza dyżurującego – wg obowiązującego cennika (Załącznik nr 3 Regulaminu Wypożyczalni MBP w Świętochłowicach);
  b) własnym sprzętem Czytelnika – po uprzednim uzyskaniu zgody bibliotekarza dyżurującego.

§3
Poszanowanie zbiorów

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
 2. Za uszkodzone zbiory Czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik filii, w zależności od stopnia zniszczenia – wg obowiązującego cennika (Załącznik nr 3 Regulaminu Wypożyczalni MBP w Świętochłowicach). Na powyższe sumy wydaje się pokwitowanie.

§4
Korzystanie z Internetu

 1. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów dydaktycznych, naukowych, badawczych oraz do poszukiwań informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
 2. Użytkownik może jednorazowo korzystać z Internetu przez 1 godzinę, z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.
 3. Użytkownicy mogą rezerwować stanowiska komputerowe u dyżurującego bibliotekarza.
 4. W tym samym czasie ze stanowiska komputerowego może korzystać tylko jedna osoba (w wyjątkowych przypadkach dwie osoby).
 5. Korzystający z komputerów i Internetu powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi systemu operacyjnego WINDOWS oraz umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej i pakietu Microsoft Office. Bibliotekarz nie przeprowadza szkoleń w zakresie ww. zagadnień.
 6. Czytelnia Internetowa umożliwia udostępnianie interesujących Czytelnika informacji w formie wydruku komputerowego – przez bibliotekarza dyżurującego – wg obowiązującego cennika (Załącznik nr 3 Regulaminu Wypożyczalni MBP w Świętochłowicach).
 7. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane z chwilą wyłączenia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

§5
Odpowiedzialność użytkowników Czytelni Internetowej

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez niego szkody lub nadużycia, popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.
 2. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.
 3. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice (lub opiekunowie).

§6
Ograniczenia korzystania z Czytelni Internetowej

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego zainstalowanego na dysku komputera.
 2. Przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe (strony o treściach pornograficznych, rasistowskich, propagujące przemoc i in.).
 3. Wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.
 4. Używania własnego oprogramowania; korzystanie z własnych nośników danych (np. pendrive, dysk zewnętrzny) możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody bibliotekarza dyżurującego.
 5. Korzystania z komunikatorów internetowych oraz innych aplikacji mających wyłącznie rozrywkowy charakter – gry komputerowe (oprócz gier edukacyjnych), odtwarzanie filmów na dvd.
 6. Korzystania z telefonów komórkowych.
 7. Bibliotekarz ma prawo do monitorowania wykonywanych przez użytkownika czynności.

§7
Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni i Internetu na podstawie decyzji podjętej przez kierownika filii.